Přihláška k zápisu

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи PaedDr. Miluše Nováková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  1. 6. 2022 od 8. 00 hodin do 12.00. hodin

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Záryby, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

     Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 

 

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

     У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole

     заяву про зарахування дитини до початкової школи можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

     документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Zárybech dne/дата 16. 5. 2022                                             

 

 

                                                                                                                PaedDr. Miluše Nováková

                                                                                                              Ředitel základní školy/ Директор початкової школи

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky/

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

………………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання ………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): ………………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

………………………………………………………………………………………………………

Žádám o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok/

Я прошу відкласти обов'язкове шкільне навчання на один навчальний рік

 

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини..............................................................................

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

na školní rok 2023/2024/ на 2023/2024 навчальний рік*

ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává/ директор початкової школи, діяльність якого здійснюється

Základní škola Záryby, příspěvková organizace/Назва школи

 

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne/ дата ……………………… 

……………………………………….

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

 

 

Informace pro žadatele: / Інформація для заявників:

Žádost je třeba podat v době zápisu, tj. nejpozději do 15. července 2022.

Povinnou přílohou žádosti o odklad povinné školní docházky jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Заява повинна бути подана під час запису, тобто не пізніше 15. липня 2022 року.

Обов'язковим додатком до заяви про відстрочення обов'язкової освіти є рекомендаційна оцінка відповідного шкільного консультаційного закладу та рекомендаційний висновок лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.        

 

 « zpět